Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden

1. De hieronder vermelde algemene voorwaarden, alsook de bijzondere voorwaarden, worden verondersteld aanvaard te zijn door de koper zelfs indien zij in tegenspraak zijn met zijn algemene of bijzondere contractvoorwaarden.
2. Behoudens afwijkende overeenkomst, worden onze leverings- en/of uitvoeringstermijnen slechts als richtlijn en zonder enige verbintenis opgegeven, zodat een vertraging in levering en/ of uitvoering – om welke oorzaak ook – geen aanleiding kan geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst.
3. Wanneer wij ten gevolge van overmacht (staking, lock-out, oproer, oorlog, epidemie, schaarste aan transport, handenarbeid, bevoorradingsmoeilijkheden enz.) in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan geëist worden.
4. Iedere vertraging ivm de levering, te wijten aan de koper, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de verkochte goederen te factureren en deze in onze magazijnen ter beschikking van de koper te houden.
5. Prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van de lonen en materialen op het tijdstip van het aanbod, met dien te verstaan dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijzen te herzien in evenredigheid met een gebeurlijke stijging van de loon- en materiaalkost. Elke offerte is eveneens ondeelbaar en vervangt elke voorgaande.
6. De opgegeven prijzen worden steeds berekend ex. BTW en ‘vertrek ons magazijn’.
7. Behoudens afwijkende overeenkomst worden de goederen altijd verzonden op risico, in naam, voor rekening en op kosten van de koper, hierin begrepen de gebeurlijke rechten en taksen die steeds ten laste van de koper blijven.
8. Om geldig te zijn, moet elke klacht ons schriftelijk toe te komen binnen de 8 dagen na datum van factuur of van levering.
9. Onze aanvaarding van een annulatie van een bestelling kan enkel blijken uit een schriftelijke bevestiging onzentwege.
10. Voorwaarden tot betaling:
– onze facturen zijn contant betaalbaar
– behoudens afwijkende overeenkomst zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze betalingswijze wordt door het eventueel uitgeven van wissels of kwijtingen niet veranderd.
– bij ontstentenis van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd, onverminderd een verhoging van 10% op de openstaande bedragen ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
– de niet-betaling op de vervaldag verleent ons het recht alle lopende bestellingen zonder verwittiging op te schorten en de geleverde goederen zonder enige gerechtelijke tussenkomst terug te halen, waartoe de koper ons de onherroepelijke toelating geeft.
– Zolang de geleverde goederen niet volledig worden betaald, blijven deze eigendom en rust het risico op de koper.
– Een onvolledige levering rechtvaardigt geen weigering van betaling van de reeds geleverde goederen.
11. Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
12. Onze overeenkomsten worden steeds beheerst door het Belgisch recht.

Van Bavel is evolving!

We’re excited to share that as of May 21st, we have merged with Kick And Rush to form the Kick And Rush Group. If you want to know more about this strategic merge, you can read more about it here.


Dit zal sluiten in 20 seconden